Franz Hautzinger, Masahiko Okura, Tetuzi Akiyama,
2009, Monotype Records


01  Rebus 01     (play)  
02  Rebus 02    
03  Rebus 03     (play)  
04  Rebus 04    
05  Rebus 05    

Available at
www.monotyperecords.com/